Моника Бабаноска

Моника Бабаноска

ТЕМА: Безбедност во патниот сообраќај – состојби и перспективи во општина Прилеп

(магистерски труд)

 

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Вон. проф. д-р Никола Дујовски
Вонреден професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски “- Битола

2. Ред. проф. д-р  Борис Мургоски
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р Татјана Гергинова
Вонреден професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

 

Повеќе…