менторска настава по Економска безбедност

менторска настава по Економска безбедност

Им се соопштува на сите студенти од трета година – ТРЕТА ГОДИНА – БЕЗБЕДНОСТ дека менторската настава по истиот ќе се одржи на 04.03.2020 во 10.00 ќчасот.

предметен наставник

проф.д-р Снежана Мојсоска