Материјали за предметот „Современи теории и концепти за безбедност„ (електронско издание)

Материјали за предметот „Современи теории и концепти за безбедност„ (електронско издание)

Материјали за прв колоквиум за предметот „Современи теории и концепти за безбедност„ (електронско издание)

Може да изработите дополнителна активност (изработка на Есеј)  чија тема може да се договори по електронски пат и истата достави на емаил адреса на предметниот наставник.

На емаил адресите на предметниот професор (mar.gjurovski@gmail.commarjan.gjurovski@uklo.edu.mk) може да се обратите за постојана консултација и евентуални прашања за материјалот, предметот и вашето студирање.

Материјал за прв дел од предметот Современи теории и концепти за безбедност

 

Проф. д-р Марјан Ѓуровски