Материјали за предметот „Стратешки анализи„ (електронско издание)

Материјали за предметот „Стратешки анализи„ (електронско издание)

Материјали за предметот „Стратешки анализи„ (електронско издание)

Книга „Јавна политика, анализа на јавни политики и јавна вредност„ д-р Марија Ристеска

Линк за електронско издание на книгата:

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=be2c67fe-175b-4f99-ddcb-3fc9447b2cca&groupId=252038

Прв колоквиум: Глава Три и Глава Четири

Втор колоквиум: Глава Пет и Глава Шест

Може да изработите дополнителна активност (изработка на Есеј)  чија тема може да се договори по електронски пат и истата достави на емаил адреса на предметниот наставник.

На емаил адресите на предметниот професор (mar.gjurovski@gmail.com, marjan.gjurovski@uklo.edu.mk) може да се обратите за постојана консултација и евентуални прашања за материјалот, предметот и вашето студирање.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски