Материјали по предметот Управно право кај проф. Искра Аќимовска Малетиќ

Материјали по предметот Управно право кај проф. Искра Аќимовска Малетиќ

Почитувани студенти,

 

Во овој дел можете да ја најдете поставена презентацијата која се однесува на темата Управна дејност.

 

Дополнително можете да ги погледнете интернет линковите од Владата на РСМ, Министерството за информатичко општество и администрација и другите министерства и органи на државна управа, каде можат да се најдат прикачени уредби, уредби со законска сила, правилници и други акти.

 

https://vlada.mk/

http://mioa.gov.mk/

https://www.pravda.gov.mk/

https://mvr.gov.mk/default

http://www.mzsv.gov.mk/

http://www.mon.gov.mk/

http://zdravstvo.gov.mk/

http://www.mtsp.gov.mk/

https://aa.mk/

 

Презентација Управна дејност

 

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ