Материјали од предметот „Социологија на безбедноста“

Материјали од предметот „Социологија на безбедноста“

Материјали од предметот „Социологија на безбедноста“ (презентации, Предметна програма, План за изведување на настава) за редовните и вонредните студенти, неопходни за подготовка на Првиот колоквиум.

Материјали