Материјали од предметот „Методологија на криминолошки истражувања“

Материјали од предметот „Методологија на криминолошки истражувања“

Материјали од предметот „Методологија на криминолошки истражувања“ (презентации, Предметна програма, План за изведување на настава) за редовните и вонредните студенти, неопходни за подготовка на Првиот колоквиум.

Материјали