Материјали од предавањата по предметот „Социологија“

Материјали од предавањата по предметот „Социологија“

Материјали од предметот „Социологија) (презентации, Предметна програма, План за изведување на настава) за редовните и вонредните студенти, неопходни за подготовка на Првиот колоквиум.

Материјали