Материјал за студенти на втор циклус по предметот Методика на истражување на насилен и имотен криминал

Материјал за студенти на втор циклус по предметот Методика на истражување на насилен и имотен криминал

Материјал за студенти на втор циклус по предметот Методика на истражување на насилен и имотен криминал

Презентација