Материјал за предметот Психологија на криминално однесување

Материјал за предметот Психологија на криминално однесување

Материјал за предметот Психологија на криминално однесување

Презентација 1

Презентација 2