Материјал за насока Криминалист трета година презентации предмет Економска криминалистика

Материјал за насока Криминалист трета година презентации предмет Економска криминалистика

Материјал за насока Криминалист трета година презентации предмет Економска криминалистика

Материјал

Презентација 1

Презентациј 2

 

Проф.д-р Светлана Николоска