Материјал по предметот Управно право насока криминалист и безбедност

Материјал по предметот Управно право насока криминалист и безбедност

Почитувани студенти,

 Во овој дел можете да ја најдете презентацијата која се однесува на темата Контрола на управата.

Презентација
Покрај тоа во прилог се дадени линкови каде можете да најдете информации за релевантните закони, подзаконски акти и други документи и интернет извори.  

Со почит,
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ

https://www.sobranie.mk/

http://duinspektorat.mioa.gov.mk/

http://www.is.gov.mk/

http://ombudsman.mk/