Мартина Настова

Мартина Настова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.10.2019 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Мартина Настова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Поврзаноста на организираниот криминал и корупцијата во Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

21.10.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-С К О П Ј Е