Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Марјан Апостоловски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Марјан Апостоловски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Марјан Апостоловски

Марјан Апостоловски специјалистички