Македонка Смилкова

Македонка Смилкова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.11.2019 година (среда) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Македонка Смилкова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Корупција во јавни набавки„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

06.11.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – С К О П Ј Е