м-р Џемаил Лимани

м-р Џемаил Лимани

Тема: ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МУЛТИЕТНИЧКИ СРЕДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

1.проф. д-р проф. д-р  Томе   Батковски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. проф. д-р Светлана  Николоска
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. проф. д-р Марјан   Николовски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5. проф. д-р Ќебир Авзиу
Декан на Правен факултет – Тетово
Државен Универзитет Тетово

 

Докторска дисертација