Датум на одбрана – м-р Џемаил Лимани

Датум на одбрана – м-р Џемаил Лимани

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Џемаил Лимани со наслов:

Говор на омраза во мултиетнички средини во Република Македонија“

ќе се одржи на ден 28.09.2020 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Факултетот за безбедност.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ