КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА