КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА