КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н  К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА  ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

KOНКУРС