Kоnečni rezultati od ispit

Kоnečni rezultati od ispit

Kонечни резултати од полагањето по предметот: „МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊE НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПОЈАВИ “ полаган на 25.08. И 7.09.2020 ГОДИНА

Резултат