Konečni rezultati od ispit

Konečni rezultati od ispit

Kонечни резултати од полагањето по предметот: „МЕТОДОЛОГИЈА НА КРИМИНОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА “ полаган на 25.08.2020 ГОДИНА

Резултат