Konečni rezultati Metodologija na kriminološkite istražuvanja

Konečni rezultati Metodologija na kriminološkite istražuvanja

Конечни резултати од активностите по предметот:

„Методологија на криминолошки истражувања“-  16. Јули 2020 година

Резултат