КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – Скопје

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – Скопје