Катерина Паунова

Катерина Паунова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.10.2020 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Катерина Паунова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Примена на физичка сила како средство за присилба во полициско постапување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ