Јулија Велковска

Јулија Велковска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.12.2020 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Јулија Велковска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Сериски убијци-био-психолошка природа или општествена условеност„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.