Јордан Недески

Јордан Недески

ТЕМА: СОВРЕМЕНИ ФОРМИ НА ТЕРОРИЗАМ-СТРАНСКИ БОРЦИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН
( специјалистички труд)

 

Членови на комисија за оцена на трудот:

Ред.проф. д-р Злате Димовски
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски “- Битола

Ред.проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола

Вондреден проф. д-р Раде Рајковчевски
Вонреден професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

 

Повеке…