ЈАВЕН ОГЛАС за засновање на работен однос на неопределено работно време за работно место:СЕКРЕТАР

ЈАВЕН ОГЛАС за засновање на работен однос на неопределено работно време за работно место:СЕКРЕТАР

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр.82/18), членовите 22, 23 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18), Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Статутот на Факултет за безбедност – Скопје, Заклучоците 10. Седница на Интеруниверзитетската конференција бр.19-419/8 од 18.03.2019 година, Согласностите за вработување на неопределено време од Министерството за финансии бр.18-4683/2 од 12.06.2019 година, Факултет за безбедност – Скопје при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, со седиште на улица „1“ Колонија – Идризово бр.2А Општина Гази Баба – Скопје, со ЕМБС 6462910 и со ЕДБ 4043009100089 објавува

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За засновање на работен однос на неопределено работно време за следното работно место:

          СЕКРЕТАР:

 

Повеќе…