Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование

Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование

И З В Е С Т У В А Њ Е

за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока Криминалист

 

Се известуваат вонредните студенти дека првиот циклус на наставни предавања по Специјално физичко образование за 3 и 5 семестар ќе се спроведат на 12.12.2019 (четврток) од 12,30 до 15,00 часот.

05.12.2019 год.

                                                        Предметен наставник

                                                            Вонр. проф. д-р Јонче Ивановски