Известување до сите редовни и вонредни студенти од прва, втора, трета и четврта година

Известување до сите редовни и вонредни студенти од прва, втора, трета и четврта година

Почитувани студенти,

Согласно член 44.с1 од Правилникот за студирање на прв циклус студии  обврската за потпишување на списокот на присутни студенти не важи за студентите кои од двата колоквиуми заедно со другите активности од континуираното оценување освоиле повеќе од 50 поени, бидејќи тие студенти само поднесуваат испитна пријава за завршно оценување во редовните испитни рокови без да се јават на завршното оценување.

 

Продекан за настава

Проф. д-р Наташа Пеливанова