Изработка на есеј по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободи

Изработка на есеј по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободи

Изработка на есеј по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободи  за неомвриска сесија во 2019 година  ќе се спроведе во понеделник (25.11.2019) во времето од 14.00-15.30 часот во  павиљон 3, училница 1.

ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

 

1.Што вклучува концептот „правично судење„?

2.Централно место на индивидуата во концептот за човекови права

3.Анализа на процедурата на аплицирање пред Европскиот суд за човековите права

4.Универзалната декларација за човекови права и нејзиното значење

5.Анализа на членот 8 од Европската конвенција за заштита на човековите права (Правото на почитување на приватниот и семејниот живот)

6.Равојни фази на ослободувањето на човекот

7.Влијание на човековите права врз дефинирањето на улогата на полицијата

  1. Ранливи групи – посебен субјект на заштита во концептот за човекови права.
  2. Значењето на Орвеловата максима „Сите животни се еднакви само некои се поеднакви од другите“ во концептот за човекови права

 

 

Вон проф  д-р Стојанка Мирчева