Ивона Шушак

Ивона Шушак

ТЕМА: ГРУПНО ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА КАЈ ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2005- 2015 ГОДИНА

Членови на комисија:

1. Проф. д-р Цане Мојаноски          mojanc@gmail.com
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Проф. д-р Оливер Бачановиќ          bacanovicoliver@gmail.com
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Проф. д-р Миодраг Лабовиќ            mlabovic@yahoo.com
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Проф. д-р Пере Аслимовски          pereftu@hotmail.com
Редовен професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5. Проф. д-р Весна Стефановска        vstefanovska77@gmail.com   
Вонреден професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Докторска дисертација…