Ивана Ризова

Ивана Ризова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2019 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот, кандидатот Ивана Ризова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, МВР на РМ во безбедносниот систем на Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.