Интерен повик за избор на истакнати стручњаци од практиката за изведување на клиничка настава од областа на криминалистичко технички испитувања и вештачења

Интерен повик за избор на истакнати стручњаци од практиката за изведување на клиничка настава од областа на криминалистичко технички испитувања и вештачења

Врз основа на член 181 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82/18), Правилникот за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава (Службен весник на РМ бр.120/10) и член 263 од Статутот на Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола (2019 година), а по претходно донесена Одлука за формирање на комисија на Наставно научниот совет со бр.08-136/12 од 14.02.2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје, на 24.02.2020 година распишува

 

Интерен повик за избор на истакнати стручњаци од практиката за изведување   на клиничка настава од областа на криминалистичко технички испитувања и вештачења

 

за повеќе кликнете овде…