Информација за подготвки на УКЛО за новата академска 2020/21 година

Информација за подготвки на УКЛО за новата академска 2020/21 година

Информација за подготвки на УКЛО за новата академска 2020/21 година

УКЛО подготвува стратегија за новата академска година во која се разгледуваат две сценарија за повеќе кликнете на линкот https://meta.mk/uklo-podgotvuva-strategija-za-novata-akademska-godina-vo-koja-se-razgleduvaat-dve-sczenarija/