Димитар Костадинов

Димитар Костадинов

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.11.2019 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Димитар Костадинов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Примена на модерните боречки системи за обука кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

29.10.2019                                                                     ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ- С К О П Ј Е