Почитувани студенти доколку има нејаснотии околу материјалите по предметите: Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање, Служба за безбедност и контраразузнавање и Тактика и техника на обезбедување

Почитувани студенти доколку има нејаснотии околу материјалите по предметите: Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање, Служба за безбедност и контраразузнавање и Тактика и техника на обезбедување

Почитувани студенти доколку има нејаснотии околу материјалите по предметите: Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање, Служба за безбедност и контраразузнавање и Тактика и техника на обезбедување

објавени кај проф. д-р Татјана Гергинова https://fbskopje.mk/kadar/vonreden-profesor-d-r-tatjana-gerginova/#1562053874589-59a39f50-371daba7-9141 Ве молам да ја контактирате на мејл или на мобилен