Емилија Димитровска

Емилија Димитровска

ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕКТАРСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Членови на комисија:

 

1. Ред.Проф. д-р. Светлана Николоска    svetlananikoloska@hotmail.com 
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

 

2. Вон. Проф. д-р Катерина Крстевска – Савовска    katerina.krstevska@gmail.com 
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

 

3. Вон. Проф д-р Љупчо Тодоровски     ljupcoatodorovski@hotmail.com 
    Факултет за безбедност -Скопје
   Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола