Елизабета Гиноска

Елизабета Гиноска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.02.2020 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Елизабета Гиноска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Психолошко толкување на криминално однесување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ