Драгана Костевска

Драгана Костевска

ТЕМА: ВИКТИМИЗАЦИЈА НА СТАРИ ЛИЦА 
– со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија – 

 

Членови на комисија:

 

1. проф. д-р Цане Мојаноски       mojanc@gmail.com
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

2. проф. д-р Оливер Бачановиќ     bacanovicoliver@gmail.com
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

3. проф. д-р Миодраг Лабовиќ       mlabovic@yahoo.com 
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

4. проф. д-р Драгана Батиќ       dbatic@yahoo.com 
    Факултет за безбедност – Скопје
    Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

5. проф. д-р Сунчица Димитријоска
    Филозофски факултет – Скопје
    Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје