Дополнителниот конкурс за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Дополнителниот конкурс за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н  К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Дополнителниот конкурс за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК