Дополнителни материјали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент прв циклус, Безбедносен менаџмент и Менаџирање со човечки ресурси втор циклус

Дополнителни материјали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент прв циклус, Безбедносен менаџмент и Менаџирање со човечки ресурси втор циклус

Дополнителни материјали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент прв циклус, Безбедносен менаџмент и Менаџирање со човечки ресурси втор циклус,

Материјал

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска