Дополнителен конкурс за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

Дополнителен конкурс за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н    К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

К О Н К У Р С

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

ONLINE УПИСИ