ДОПОЛНИТЕЛЕН  КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

ДОПОЛНИТЕЛЕН  КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н  К О Н К У Р С

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -БИТОЛА

ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС