Џемаил Лимани

Џемаил Лимани

Т Е М АГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МУЛТИ ЕТНИЧКИ СРЕДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Членови на комисија:

1.проф. д-р  Светлана  Николоска – ментор

Факултет за безбедност – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

2.  проф. д-р Томе  Баткоски  –  Претсеедател

Факултет за безбедност – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

                        

3. проф. д-р Миодраг  Лабовиќ

Факултет за безбедност – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

                        

4. проф. д-р Марјан  Николоски

Факултет за безбедност – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

5. проф. д-р Ќебир  Авзиу

Декан на Правен  факултет – Тетово

Државен Универзитет Тетово

 

Докторска дисертација…