Датум на одбрана – Јордан Недески

Датум на одбрана – Јордан Недески

Јавната одбрана на специјалистички труд труд од кандидатот Јордан Недески со наслов:

Современи форми на тероризам-странски борци од Западен Балкан“  

 ќе се одржи на 08.07.2020 година (среда) со почеток во 13:00 часот, на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката..

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ