Датум на одбрана – Ангела Николоска

Датум на одбрана – Ангела Николоска

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Ангела Николоска со наслов:

Младите како ранлива група на религиозна радикализација која води до насилен екстремизам “  

 ќе се одржи на 04.12.2020 година (петок) со почеток во 16:00 часот, онлајн преку електронска платформа.