Датум на одбрана – Весна Димова

Датум на одбрана – Весна Димова

Јавната одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Весна Димова со наслов:

Стратешко планирање за заштита на шумите во Република Македонија како дел од безбедносниот менаџмент

ќе се одржи на ден 11.02.2020 година (вторник) со почеток во 11:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ