Датум на одбрана – Стефан Јанушевски

Датум на одбрана – Стефан Јанушевски

Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Стефан Јанушевски со наслов:

Анализа на концептот на интегрална безбедност и потребата од негова примена во Република Македонија “  

ќе се одржи на 10.06.2020 година (среда) со почеток во 10:00 часот, онлајн преку електронска платформа.

 

OД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ