Датум на одбрана-Соња Дамевска

Датум на одбрана-Соња Дамевска

Јавната одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Соња Дамевска со наслов:

Деликвентните однесувања во јавниот градски превоз на патници: состојби во градот Скопје

ќе се одржи на ден 24.12.2019 година (вторник) со почеток во 12:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје,

ул. „1“ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.